Zajęcia zdalne dla PSM I i II st.

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów o wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego BRAVO, związanego z aktualną sytuacją na Ukrainie oraz związanym z nią wzmożonym ruchem na granicy polsko-ukraińskiej oraz ze względu na utrzymującą się w naszym mieście trudną sytuacją związaną ze wzmożoną migracją uchodźców z Ukrainy i innych państw informujemy, że w  dniach 3  – 11 marca 2022 r. zawieszone zostały zajęcia w formie stacjonarnej dla wszystkich uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. i Państwowej Szkoły Muzycznej II st. – zajęcia te realizowane będą w formie zdalnej.

Zajęcia dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. realizowane są w formie stacjonarnej.

Na podstawie ogłoszonego przez Premiera drugiego stopnia alarmowego BRAVO wprowadzony został bezwzględny zakaz wstępu do szkoły osobom postronnym. Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż nauczyciele, pracownicy, uczniowie i ich rodzice oraz opiekunowie prawni.

Uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w trakcie trwania zajęć oraz podczas przerw przebywają w budynkach szkoły i obowiązuje ich bezwzględny zakaz samodzielnego wychodzenia na zewnątrz, za wyjątkiem konieczności przejścia do innego budynku na zajęcia – każdorazowe takie przejście odbywa się pod opieką nauczyciela.

Wobec tych niecodziennych i trudnych okoliczności zawracamy się z prośbą do Rodziców o ścisłą współpracę z nauczycielami i dyrekcją, aby nasi uczniowie pozostawali bezpieczni także w drodze do szkoły i ze szkoły. W związku z tym prosimy abyście Państwo po zakończonych zajęciach odbierali swoje dzieci ze szkoły lub wyrazili pisemną zgodę na ich samodzielne przemieszczanie się.

Jednocześnie informujemy, że zwróciliśmy się z pilną prośbą o dodatkowe zabezpieczenie terenu wokół szkoły przez patrole policji i straży miejskiej.

Skip to content