Termomodernizacja

Budynki naszej Szkoły zostały objęte projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”,  który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych Centrum Edukacji Artystycznej. 

W lutym 2021 r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem i potrwają do 31 lipca 2022 r.