Procedury covidowe

Procedury organizacji pracy szkoły i zachowania szczególnych środków ostrożności w celu uniknięcia zarażenia wirusem SARS COV-2

w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu

na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia

oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 sierpnia 2020 r.

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do zachowania szczególnych zasad higieny i środków ostrożności zapobiegających możliwości rozprzestrzeniania wirusa SARS COV-2 oraz zachowania niniejszych Procedur.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub innych objawów charakterystycznych dla zarażenia COVID-19 oraz którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców lub opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub innych objawów charakterystycznych dla zarażenia COVID-19.
 4. W drodze do, jak i ze szkoły rodzice lub opiekunowie z dziećmi są zobowiązani do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania szczególnych środków ostrożności w przestrzeni publicznej w związku z możliwością zarażenia wirusem SARS COV-2.
 5. Rodzice lub opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić na teren szkoły przy zachowaniu następujących zasad:
  1. z dzieckiem/dziećmi wchodzi 1 rodzic lub opiekun,
  2. utrzymany zostaje stały dystans od innych osób min. 1,5 m,
  3. rodzice lub opiekunowie stosują maseczki ochronne osłaniające nos i usta.
 6. Do budynków szkoły mogą wchodzić jedynie uczniowie, pracownicy szkoły oraz inne osoby za zgodą dyrekcji szkoły. Dopuszcza się wejście do budynków rodzica lub opiekuna wraz z dzieckiem tylko w przypadku uczniów klas I OSM i PSM I st.  
 7. Kontakt rodziców z nauczycielami powinien odbywać się za pomocą telefonu lub dziennika elektronicznego. Osobisty kontakt powinien zostać ograniczony do niezbędnego minimum.
 8. Wszystkie osoby przy wejściu do budynków oraz każdorazowo do sal dydaktycznych, obowiązuje dezynfekcja rąk oraz stosowanie maseczek w celu zakrycia nosa i ust. Uczniowie i nauczyciele mogą przebywać bez maseczek jedynie w salach lekcyjnych i w pokoju nauczycielskim. W sytuacji nieużywania maseczek należy zachować dystans min. 1,5 m.  Nakaz stosowania maseczek obowiązuje także w szatni szkolnej.
 9. W przypadku zajęć indywidualnych uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do stosowania maseczek zasłaniających nos i usta (nie dotyczy uczniów instrumentów dętych i wokalistów) lub zachowania dystansu min. 1,5 m.  między uczniem i nauczycielem oraz dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem zajęć.
 10. Zobowiązuje się nauczycieli przedmiotów indywidualnych do ustalenia w swoim planie zajęć co najmniej 5 min. przerw po każdej lekcji w celu przewietrzenia sali.
 11. Zobowiązuje się nauczycieli instrumentów dętych do zorganizowania kontrolowanego opróżniania instrumentów z wody. Zabrania się nauczycielom korzystania podczas zajęć z instrumentu ucznia.
 12. Uczniowie w czasie zajęć mogą korzystać tylko z własnych przyborów, instrumentów (za wyjątkiem pianistów, organistów, kontrabasistów i perkusistów) i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 13. Uczniowie, u których w czasie pobytu w szkole stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych lub inne objawy charakterystyczne dla zarażenia COVID-19 dokonuje się pomiaru temperatury ciała. Jeśli pomiar termometrem wynosi powyżej 37°C są oni izolowani w wydzielonym w szkole pomieszczeniu izolacyjnym, w którym pod opieką nauczyciela pozostają do momentu przybycia do szkoły rodzica lub opiekuna. Pomieszczenie izolacyjne znajduje się w budynku nr 3.
 14. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u pracownika szkoły dokonuje się pomiaru temperatury ciała i w przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37°C, pracownik nie podejmuje pracy.
 15. Zajęcia dla każdej z klas odbywają się w jednym pomieszczeniu za wyjątkiem zajęć wymagających specjalistycznego sprzętu i wyposażenia. W przypadku zmiany grupy uczniów sprzęt i wyposażenie danej sali jest dezynfekowane przez pracownika obsługi.
 16. Zabrania się gromadzenia uczniów na korytarzach, klatkach schodowych i innych pomieszczeniach. Uczniowie podczas przerw międzylekcyjnych wychodzą na zewnątrz budynku lub w przypadku niesprzyjającej pogody pozostają pod opieką nauczyciela w swoich klasach.
 17. W czasie każdej przerwy  sale lekcyjne powinny być przewietrzone.
 18. Uczniowie oczekujący na zajęcia indywidualne lub zespoły kameralne na terenie szkoły zobowiązani są do stosowania maseczek i zachowania dystansu od innych osób min. 1.5 m.
 19. Dopuszcza się korzystania przez uczniów z sal do ćwiczenia na instrumentach. Po każdorazowym opuszczeniu sali przez ucznia jest ona dezynfekowana przez pracownika obsługi.
 20. Dopuszcza się organizację popisów, koncertów i innych uroczystości szkolnych z udziałem ograniczonej ilości publiczności. Poszczególne osoby z publiczności zobowiązane są do zajęcia miejsc zapewniających utrzymanie co najmniej 1,5 metrowej odległości oraz stosowania maseczek zasłaniających nos i usta.
 21. W celu ograniczenia liczebności uczniów korzystający ze świetlicy szkolnej pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, nauczycieli i innych pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Szczegółowe uregulowania zostały zamieszczone w Regulaminie świetlicy szkolnej.
 22. Wszystkie zebrania na terenie szkoły organizowane są w pomieszczeniach umożliwiających zachowanie dystansu min. 1,5 m oraz przy użyciu maseczek zasłaniających nos i usta.
 23. Nie należy podawać ręki na powitanie i pożegnanie.
 24. Kaszląc lub kichając należy pamiętać o zasłonięciu nosa i ust z wykorzystaniem łokcia oraz unikać dotykania oczu i ust.
 25. Wszystkie osoby zobowiązane są do dokładnego mycia rąk wodą z mydłem, po takich czynnościach jak: kaszel, kichanie, czy też korzystanie z toalety.

Skip to content