Regulamin Rady Rodziców

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Rolę, zadania, kompetencje i uprawnienia Rady Rodziców określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r prawo oświatowe oraz Statut Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu a w kwestiach tam nieuregulowanych niniejszy Regulamin.

§2

Przez pojęcia użyte w treści regulaminu należy rozumieć:

 1. Ustawa – Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r prawo oświatowe;
 2. Szkoła    –    Zespół    Państwowych    Szkół    Muzycznych     im.    Artura       Malawskiego Przemyślu;
 3. Statut   –   Statut   Zespołu   Państwowych   Szkół  Muzycznych   im.   Artura      Malawskiego w Przemyślu;
 4. Dyrektor – Dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu;
 5. Rada Rodziców – Radę Rodziców przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu;
 6. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik, Sekretarz – Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza Rady Rodziców;
 7. Komisja Rewizyjna – Komisję Rewizyjną Rady Rodziców.

§3

 1. Rada Rodziców jest organem statutowym szkoły;
 2. Rada Rodziców reprezentuje rodziców i opiekunów, wszystkich uczniów szkoły w systemie oświaty a także w ich imieniu podejmuje działania mające na celu doskonalenie sposobu realizacji statutowych zadań szkoły;
 3. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej;
 4. Działalność Rady Rodziców ma charakter jawny, wobec czego każdy rodzic/opiekun ma prawo wglądu do dokumentów związanych z działalnością Rady w zakresie, w jakim nie narusza to praw osób trzecich, np. określonych w ustawie o ochronie danych osobowych;
 5. Działalność Rady Rodziców ma charakter społeczny a jej członkowie  nie pobierają z tytułu swojej działalności wynagrodzenia ani innych świadczeń w formie pieniężnej lub innej niż pieniężna;
 6. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią o treści    „RADA RODZICÓW przy Zespole Państwowych Szkól Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu ul. Słowackiego 91 tel. (0-16) 678 37 66 fax (0-16) 678 37 67.

ROZDZIAŁ 2

WYBORY

§4

 1. Kadencja Rady Rodziców trwa od czasu wyboru do zebrania sprawozdawczo-wyborczego w kolejnym roku szkolnym;
 2. Pierwsze zebranie ogólne rodziców, w danym roku szkolnym, jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym w trakcie, którego przedstawiciel kończącej kadencję Rady Rodziców, składa sprawozdanie z dotychczasowej działalności rady zawierające opinię Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.

§5

 1. Zebranie wyborcze prowadzi, wybrany jawnie, zwykłą większością głosów, Przewodniczący Zebrania;
 2. Ogół rodziców obecnych na zebraniu, w sposób jawny, dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której członkowie nie mogą być wybierani do Rady Rodziców;
 3. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest przygotowanie kart do głosowania, ich zebranie po zakończonym głosowaniu, zliczenie głosów i przedstawienie wyników poprzez odczytanie protokołu z wyborów;
 4. Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Rodziców ma każdy z uczestników zebrania, przy czym zgłoszony kandydat może być wybierany tylko w przypadku wyrażenia zgody;
 5. Wyrażenie zgodny na kandydowanie do Rady Rodziców, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie imienia i nazwiska w celu poinformowania społeczności szkoły o składzie i pełnionych funkcjach w Radzie Rodziców, w przypadku wyboru kandydata;
 6. O ilości członków Rady Rodziców decyduje ogół obecnych na zebraniu, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy czym liczba wybranych członków Rady Rodziców nie może być mniejsza niż siedmiu;
 7. Wybór członków Rady Rodziców następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym;
 8. Opieczętowane pieczęcią Rady Rodziców, karty do głosowania zawierają ponumerowane, według kolejności zgłoszeń, imiona i nazwiska kandydatów na członków rady, z których głosujący może dokonać wyboru, poprzez zakreślenie cyfry przy imieniu i nazwisku kandydatów, w liczbie nie większej niż ustalony na zebraniu skład liczebny Rady Rodziców;
 9. W przypadku rezygnacji członka Rady rodziców z pełnionej funkcji, na najbliższym ogólnym zebraniu rodziców, przeprowadza się wybory uzupełniające.

ROZDZIAŁ 3

STRUKTURA I TRYB PRACY RADY

§6

 1. Rada Rodziców, na pierwszym zebraniu zwołanym nie później niż 14 dni od daty wyborów, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika – stanowiących prezydium Rady Rodziców oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną;
 2. Rada Rodziców może powoływać stałe lub celowe komisje do realizacji określonych zadań, np. regulaminową, konkursową itp.;
 3. Do podstawowych zadań Prezydium należy bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców w okresie między zebraniami oraz wykonywanie uchwał Rady Rodziców;
 4. Prezydium reprezentuje Radę Rodziców i ogół rodziców uczniów szkoły wobec Dyrektora i innych organów szkoły a także na zewnątrz;
 5. Kontrolę nad działalnością finansową prezydium sprawuje Komisja Rewizyjna;
 6. Komisja Rewizyjna w ramach swojej działalności: sprawuje nadzór nad całokształtem działalności finansowej a w szczególności jej zgodności z obowiązującymi przepisami, przekazuje Radzie Rodziców informacje i wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli, opiniuje roczne sprawozdanie Rady Rodziców.

§7

 1. Pracami Rady Rodziców oraz Prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego;
 2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej jednego członka Rady Rodziców;
 3. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły – Rada Rodziców może zaprosić na swoje posiedzenie Dyrektora Szkoły oraz przewodniczących pozostałych organów szkoły;
 4. Na posiedzenie Rady Rodziców mogą być zaproszone osoby niebędące członkami Rady;
 5. Rada rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów;
 6. Członkowie Rady Rodziców ustalają sposób, w jaki będą się ze sobą komunikować w czasie pomiędzy posiedzeniami Rady;
 7. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane poza posiedzeniem, poprzez indywidualne zbieranie głosów w tym także za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu, pod warunkiem zatwierdzenia tej czynności przez każdego z głosujących na najbliższym posiedzeniu Rady Rodziców;
 8. Z posiedzenia Rady Rodziców sporządza się protokół, który zawiera opis podjętych uchwał oraz listę osób obecnych na posiedzeniu;
 9. Protokoły z posiedzeń podlegają archiwizacji na czas nie krótszy niż do końca kadencji Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ 4

FUNDUSZ I ŚRODKI

§8

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:
  • Dobrowolnych składek rodziców,
  • Wpłat od osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
  • Z innych źródeł w tym imprez organizowanych i współorganizowanych przez Radę Rodziców.
 2. Fundusz gromadzony przez Radę Rodziców może być wydatkowany na cele realizacji statutowych zadań Szkoły, a w szczególności na:
  • Nagrody rzeczowo-finansowe dla uczniów o najlepszych wynikach edukacji,
  • Bezpośrednią pomoc materialną dla uczniów jej potrzebujących,
  • Dofinansowanie kosztów udziału w przesłuchaniach, konkursach i festiwalach,
  • Dofinansowanie kosztów imprez organizowanych przez organy statutowe Szkoły,
  • Dofinansowanie przedsięwzięć zwiększających bezpieczeństwo uczniów,
  • Zakup materiałów biurowych i pokrycie kosztów korespondencji,
  • Dofinansowanie zakupu zbiorów nagrań i bibliograficznych,
  • Opłaty związane z prowadzeniem konta bankowego Rady.
 3. W działalności finansowej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami;
 4. Rada Rodziców, uwzględniając saldo funduszu i przewidywane wydatki, może w każdym czasie określić limit w postaci liczby wydatków lub wartości lub udziału procentowego wydatku (albo dowolnej kombinacji tych wskaźników), który może być sfinansowany z funduszu Rady;
 5. Rada Rodziców może odmówić dofinansowania kierowanego indywidualnie do ucznia w przypadku nieopłacania składek, o których mowa w ust. 1 lit. a,
 6. Dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi, w imieniu Rady Rodziców, podpisują, co najmniej dwaj członkowie Prezydium;
 7. Gospodarka finansowa i rachunkowość Rady Rodziców prowadzona jest na zasadzie ewidencji uproszczonej;
 8. Dokumenty związane z wydatkami z funduszu Rady Rodziców archiwizuje się chronologicznie, z podziałem na cele wyszczególnione w ust. 2, przez okres, co najmniej 2 lat;
 9. Środki i materiały, których zakup został sfinansowany z funduszu Rady Rodziców, mogą być oznaczane w celu informowania o źródle ich finansowania, przy czym oznaczenie to nie może ograniczać ich podstawowej funkcjonalności.

ROZDZIAŁ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9

 1. Regulamin uchwala się i dokonuje w nim zmian w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał;
 2. W trakcie zebrania rodziców, ogół rodziców w trakcie głosowania, poprzez zwykłą większość głosów, może zobowiązać Radę Rodziców do zmian zapisów w Regulaminie, przy czym akt ten jest dla Rady Rodziców wiążący;
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia;
 4. Regulamin zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej szkoły.
Skip to content