Informacja dla Rodziców

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE UCZNIÓW ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W PRZEMYŚLU

Rada Rodziców składa podziękowanie za dokonane wpłaty środków finansowych, pozwalających na działalność rady, polegającej m.in. na wspieraniu relacji statutowych zadań Szkoły. Pragniemy zapewnić, że wzorem lat ubiegłych, całość zgromadzonych środków (nie tylko tych pochodzących ze składek), w różnej formie trafi do wszystkich uczniów.

Jednocześnie zapraszamy do współpracy rodziców i opiekunów mających dobre pomysły, rady i uwagi oraz każdego, kto jest gotów działać na rzecz młodych ludzi kształcących się w naszej szkole.

Zwracamy się z uprzejmą próbą o opłacenie składki na dzialalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Składka za semestr* wynosi:

  • OSM I i II st. – 70 zł – pierwsze dziecko, 35 zł – drugie dziecko.
  • PSM I i II st. – 35 zł – pierwsze dziecko, 25 zł – drugie dziecko.

*zwalnia się z opłaty za drugi semestr danego roku szkolnego w przypadku, dokonania wpłaty za pierwszy semestr przed jego zakończeniem.

Trzecie i kolejne dziecko, uczące sie zarówno w OSM jak i PSM, jest zwolnione z opłat.

Wpłat można dokonać:
– na portierni szkoły;
– na konto bankowe 38 1240 2568 1111 0010 9692 3473 Bank Pekao S.A. I O. w Przemyślu wpisując imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza;
– u skarbników klasowych.

Zgodnie z §8 ust. 2 Regulaminu Rady Rodziców, gromadzone fundusze przeznacza się na realizację statutowych zadań Szkoły, a w szczególności na:

– nagrody rzeczowo-finansowe dla uczniów o najlepszych wynikach edukacji;
– bezpośrednią pomoc materialną dla uczniów jej potrzebujących;
– dofinansowanie kosztów udziału w przesłuchaniach, konkursach i festiwalach;
– dofinansowanie kosztów imprez organizowanych przez organy statutowe Szkoły;
– dofinansowanie przedsięwzięć zwiększających bezpieczeństwo uczniów;
– dofinansowanie zakupu zbiorów nagrań i bibliograficznych.

Rozliczenia finansowe Rady Rodziców z lat ubiegłych umieszczone są na stronie internetowej szkoły www.muzyk.edu.pl w zakładce Rada Rodziców.

Z poważaniem

Rada Rodziców ZPSM w Przemyślu

Skip to content