Kontrast
Czcionka

 

Termin składania wniosków o przyjęcie do wszystkich typów szkół
1 marca 2021r. - 7 maja 2021r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY I st. - do pobrania

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY II st. - do pobrania

 

 

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do wyboru naszej szkoły dla Państwa dzieci. Oferujemy naukę w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia, która łączy edukację ogólnokształcącą na poziomie szkoły podstawowej z edukacją muzyczną. W naszej szkole panuje przyjazna i miła atmosfera, sprzyjająca harmonijnemu rozwojowi dzieci. Szkoła dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Rokrocznie nasi uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki na testach egzaminacyjnych, uczestniczą z powodzeniem w konkursach przedmiotowych i muzycznych.

Zapewniamy naukę w mało licznych klasach, z najwyższym poziomem nauczania przedmiotów ogólnych jak i muzycznych, opiekę pedagogiczną i logopedyczną, zajęcia na basenie, opiekę w świetlicy.

Dzieci, które ukończą Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia mogą kontynuować naukę w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia, która łączy edukację klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 4-letniego liceum z edukacją muzyczną. Państwa dziecko może więc uczyć się w jednej szkole od klasy pierwszej szkoły podstawowej aż do egzaminu maturalnego.

Oferujemy także naukę w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia, która kształci dzieci w systemie popołudniowym i obejmuje wyłącznie edukację muzyczną. Zajęcia w szkole popołudniowej odbywają się 2 - 3 razy w tygodniu. Szkoła podstawowa w systemie popołudniowym przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 16 roku życia.

Nauka we wszystkich typach szkół jest bezpłatna.

 

 

SZCZEGÓŁOWE TERMINY REKRUTACJI DO SZKOŁY:


Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

- kształcąca w systemie dziennym – edukacja ogólna i muzyczna na poziomie szkoły podstawowej

Składanie podań o przyjęcie do szkoły: 1 marca 2021r. - 7 maja 2021r.

• Do klasy I przyjmujemy kandydatów, którzy w roku kalendarzowym kończą 7 lub 6 lat
(w przypadku 6-latków potrzebna jest opinia o gotowości szkolnej wydana przez PPP albo zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego)

Termin badania przydatności kandydatów: 10 maja 2021r. od godziny 9.00

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

- kształcąca w systemie popołudniowym wyłącznie edukacja muzyczna na poziomie szkoły podstawowej

Składanie podań o przyjęcie do szkoły: 1 marca 2021r. - 7 maja 2021r.

Cykl 6 letni
• Do klasy I przyjmujemy kandydatów, którzy w roku kalendarzowym kończą 7 lub 6 lat (w przypadku 6-latków potrzebna jest opinia o gotowości szkolnej wydana przez PPP albo zaświadczenie o wychowaniu przedszkolnym) oraz mają nie więcej niż 10 lat

Termin badania przydatności kandydatów: 12 maja 2021r. od godziny 9.00

 

Cykl 4-letni
• Do klasy I przyjmujemy kandydatów, którzy w roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz mają nie więcej niż 16 lat.

Termin badania przydatności kandydatów: 12 maja 2021r. od godziny 12.00

Szczegółowy harmonogram badania przydatności będzie udostępniony w sekretariacie szkoły od dnia 7 maja 2021r. 
Informacje dotyczące harmonogramu można uzyskać pod numerem telefonu 16 678 37 66

  

BADANIE PRZYDATNOŚCI kandydata do nauki w szkołach I stopnia polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Zadania do wykonania przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do OSM I st. i PSM I stopnia cykl 6-letni i cykl 4- letni:

  1. zaśpiewanie przygotowanej przez kandydata dowolnej piosenki,
  2. powtórzenie za prowadzącym badanie krótkich zwrotów melodycznych – prowadzący badanie gra krótki motyw melodyczny, kandydat powtarza głosem zagrany motyw,
  3. rozpoznanie rejestrów – po zagraniu na fortepianie przez prowadzącego badanie, kandydat określa, czy słyszy dźwięk wyższy czy niższy,
  4. rozpoznanie ilości dźwięków – prowadzący badanie gra dźwięki (jeden lub więcej), kandydat określa, czy słyszy pojedynczy dźwięk, czy więcej dźwięków.
  5. określenie kierunku melodii – prowadzący badanie gra na fortepianie krótką melodię o charakterze wznoszącym, opadającym lub wnosząco-opadającym, kandydat określa kierunek melodii,
  6. określenie zmian melodii – prowadzący badanie gra krótką melodię, a następnie gra ją po raz kolejny, tak samo lub ze zmianą dźwięku, kandydat określa czy melodia była taka sama, czy inna od pierwotnie zagranej,
  7. wykazanie się poczuciem rytmu – prowadzący badanie wyklaskuje krótki rytm, kandydat powtarza klaskaniem rytm zademonstrowany przez prowadzącego.

BADANIE PRZYDATNOŚCI - przykład: https://www.youtube.com/watch?v=RRuEGlXDo44

Instrumenty do wyboru (prezentacja po kliknięciu w nazwę):
akordeon, altówka, gitara, flet, fortepian, klarnet, kontrabas, obój, organy, instrumenty perkusyjne (zestaw, kotły, bębny i talerze, dzwony oraz wibrafon i.in., marimba), puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela. 

 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia

- kształcąca w systemie dziennym, na podstawie muzycznej szkoły podstawowej , obejmuje klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 4 letnie liceum

Termin składania podań o przyjęcie do szkoły: od 1 marca do 7 maja 2021r.

Dla kandydatów do OSM II stopnia przeprowadza się egzamin wstępny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych w danej specjalności kształcenia.

Termin egzaminu wstępnego z instrumentu głównego: 12-13 maja 2021r., od godziny 10.00,
według ustalonego harmonogramu.

Szczegółowy imienny harmonogram egzaminów wstępnych udostępniony zostanie
w sekretariacie szkoły od dnia 10 maja 2021r.
Informacje dotyczące harmonogramu można uzyskać pod numerem telefonu 16 678 37 66.

 

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

- kształcąca na poziomie szkoły średniej w systemie popołudniowym na podstawie muzycznej szkoły podstawowej, w zakresie śpiewu oraz gry na instrumentach

Termin składania podań o przyjęcie do szkoły: od 1 marca do 7 maja 2021r.

Dla kandydatów do OSM II stopnia przeprowadza się egzamin wstępny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych w danej specjalności kształcenia.

Termin egzaminu wstępnego z instrumentu głównego oraz śpiewu: 12-13 maja 2021r., od godziny 10.00,
według ustalonego harmonogramu.

Szczegółowy imienny harmonogram egzaminów wstępnych udostępniony zostanie
w sekretariacie szkoły od dnia 10 maja 2021r.
Informacje dotyczące harmonogramu można uzyskać pod numerem telefonu 16 678 37 66.

 

Instrumenty do wyboru (prezentacja po kliknięciu w nazwę):
akordeon, altówka, gitara, flet, fortepian, klarnet, kontrabas, obój, organy, instrumenty perkusyjne (zestawkotłybębny i talerzedzwony oraz wibrafon i.in.marimba), puzon, saksofon, skrzypce, śpiewtrąbka, tuba, waltornia, wiolonczela.

 

 

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji, składania podań oraz niezbędnych dokumentów udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu 16 678 37 66

Serdecznie zapraszamy do nauki w naszej szkole!