Kontrast
Czcionka

STATUT STOWARZYSZENIA MUZYCZNEGO "SYMFONIA"

przy ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W PRZEMYŚLU

Statut ten opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.)

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Muzyczne "SYMFONIA" przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3
Teren działania i siedziba Stowarzyszenia:

1. terenem działania Stowarzyszenia jest Przemyśl oraz inne miejsca związane z działalnością Stowarzyszenia wynikające z jego statutu.

2. Siedziba Stowarzyszenia - Przemyśl, ul. Słowackiego 91;

 

ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 4
Celem istnienia Stowarzyszenia jest popieranie i wspomaganie finansowo Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu i jego dalszego rozwoju we wszystkich aspektach tego zagadnienia.

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje w szczególności przez:

1. zabieganie o środki finansowe potrzebne na cele statutowe;

2. popieranie i promocję działalności muzycznej;

3. promocję najzdolniejszych uczniów szkoły;

4. skupianie wokół idei Stowarzyszenia rodziców, miłośników i twórców kultury w kraju i za granicą.

5. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

6. działalność charytatywną;

7. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

8. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;

9. ochronę i promocję zdrowia;

10. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

13. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

14. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;

15. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

16. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

17. działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

18. działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;

19. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

20. promocję i organizację wolontariatu;

21. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka;

22. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 

§ 5
1. Stowarzyszenia realizuje swoje cele poprzez:

organizowanie i finansowanie:
- stypendiów i nagród dla uczniów szkoły;
- koncertów, przesłuchań, popisów, przeglądów, kursów muzycznych;
- wykładów, seminariów, imprez i konkursów w kraju i za granicą;
- prac nad dokumentacją i archiwizacją dorobku szkoły; przedsięwzięć służących podnoszeniu lub uzyskiwaniu kwalifikacji przez uczniów;
- prac remontowych poprawiających warunki nauki młodzieży;
- zakupu instrumentów i akcesoriów;
- zakupu pomocy naukowych i wyposażenia sal lekcyjnych;
- remontu instrumentów.

Współpracę z organami państwowymi, samorządowymi i innymi organizacjami kulturalnymi;

2. sposób realizacji celów Stowarzyszenia będzie ustalony poprzez jego władze. Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić regulaminy określające warunki wydatkowania środków pieniężnych na realizację celów statutowych.

3. Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić regulaminy określające warunki wydatkowania środków pieniężnych na realizację celów statutowych.

4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 6
1. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.

2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków.

3. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów statutowych oraz zadań może zatrudnić pracowników.

4. Stowarzyszenie może zatrudnić swoich członków do wykonania zadań nie związanych z pełnionymi funkcjami w Stowarzyszeniu.

ROZDZIAŁ III ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 7
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba pełnoletnia, która wypełniła deklarację członkowską oraz złożyła ją na ręce Zarządu Stowarzyszenia .

2. Uaktualniona listę członków Stowarzyszenia Zarząd przedstawia do wiadomości Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na pierwszym zebraniu zwołanym w danym roku kalendarzowym.

§ 8
Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje:

1. wskutek wystąpienia członka ze Stowarzyszenia, dokonanego z chwilą jego złożenia;

2. wskutek uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wykluczającej członka ze Stowarzyszenia, na skutek nieuczestniczenia w jego pracach przez okres przekraczający 12 miesięcy kalendarzowych.

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

1. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia;

2. uczestniczyć we wszystkich pracach i działaniach Stowarzyszenia.

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1. wykonywania zadań określonych w Statucie;

2. wykonywania i przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;

§ 11
Nie może być członkiem Stowarzyszenia osoba, która nie ukończyła 18 lat życia lub jest ubezwłasnowolniona całkowicie.

§ 12
Władzami Stowarzyszenia są:

- Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i decyduje o wszystkich zasadniczych działaniach Stowarzyszenia; ocenia działalność innych władz Stowarzyszenia i podejmuje uchwały w przedmiocie udzielania im absolutorium; powołuje inne władze Stowarzyszenia - Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński;

§ 13
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane:

- przez Zarząd Stowarzyszenia, nie rzadziej jak raz w roku, dla dokonania oceny działalności Stowarzyszenia, jego władz i w celu podjęcia absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

- na wniosek 2/3 ilości członków Stowarzyszenia złożony na piśmie w terminie 30 dni licząc od daty złożenia wniosku.

§ 14
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Uchwały Walnego Zebrania Członków są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§ 15
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa oraz co najmniej dwóch Członków Zarządu.

2. Członek Zarządu Stowarzyszenia nie może jednocześnie pełnić funkcji członka Komisji Rewizyjnej, jak również pozostawać z członkiem tej Komisji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, stosunku pracy lub podległości służbowej.

§ 16
Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w sposób ustalony w Statucie.

§ 17
1. Walne Zebranie wybiera Zarząd Stowarzyszenia w sposób jawny.

2. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu, niezwłocznie po wyborach wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu - w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. W przypadku rezygnacji jednego z Członków Zarządu z funkcji Prezesa, pozostali Członkowie Zarządu w trybie przewidzianym w pkt. 2 wybierają spośród siebie następnego Prezesa Zarządu. W razie konieczności Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków celm uzupełnienia składu Zarządu.

§ 18
Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:

- reprezentacja Stowarzyszenia,

- wykonywanie obowiązków wynikających ze Statutu,

- wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dn. 7.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104),

- wykonywanie uchwał Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia,

- podejmowanie uchwał w przedmiocie dysponowania środkami finansowymi Stowarzyszenia i przeznaczanie ich na realizacje celów statutowych.

§ 19
Zebrania Zarządu Stowarzyszenia powinny odbywać się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na rok.

§ 20
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W wypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. W zebraniu może brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 21
Uchwała Zarządu, która dotyczy bezpośrednio członka Stowarzyszenia powinna być doręczona na piśmie. Członek ten może złożyć od niej odwołanie w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.

§ 22
Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

§ 23
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.

2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia, jak również pozostawać z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, stosunku pracy lub podległości służbowej.

§ 24
Skład Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Tak wybrana Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i sekretarza w głosowaniu jawnym. Uzupełnienie Komisji może nastąpić jedynie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności władz Stowarzyszenia, kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, która powinna być dokonana raz w roku.

§ 26
Sposób reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań, a także warunki ważności uchwał.

1. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd, przy czym oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia wymaga dla swej skuteczności współdziałania co najmniej dwóch Członków Zarządu.

2. Zaciąganie zobowiązań majątkowych może odbywać się jedynie poprzez uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 27
Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawianie składek.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów dochodowych z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału między jego członków.

3. Składki członków ustanawiane są na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ IV ZMIANY STATUTU

§ 28
Zmiany Statutu mogą być dokonywane jedynie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w formie uchwał tego Zebrania. 

 

ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29
Sposób rozwiązania Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może się rozwiązać na podstawie uchwały podjętej na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 30
Sprawy nie uregulowane Statutem rozstrzygane będą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach.

 

Treść STATUTU do pobrania