Kontrast
Czcionka

Stypendia Stowarzyszenia Muzycznego "Symfonia" przeznaczone są dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce z przedmiotów muzycznych.

Stypendia przyznawane są wg. nastepujących kryteriów:

1. najwyższa średnia ze wszystkich przedmiotów muzycznych w danym typie szkoły - stypendium otrzymuje jeden uczeń z każdego typu szkoły (OSM I st., OSM II st., PSM I st cykl 6-letni, PSM I st. cykl 4-letni, PSM II st.),

2. osiągnięcia na konkursach muzycznych ogólnopolskich, regionalnych, szkolnych,

3. ocena celująca z przedmiotu głównego,

4. frekwencja.

Stypendium jest przyznawane tylko osobom regularnie uiszczającym składki na Fundusz pomocy szkole lub osobom zwolnionym z opłacania tych składek.

Stypendia za rok szkolny 2011/2012 przyznawane sa w nastepujących wysokościach:

dla uczniów OSM I st., PSM I st. cykl 6-letni, PSM I st. cykl 4-letni - 50 zł
dla uczniów OSM II st., i PSM II st - 100 zł.
Stypendia w ww. wysokościach sa wypłacane co miesiąc przez cały rok szkolny 2012/2013.