Kontrast
Czcionka

1. W dniach 22 marca - 9 kwietnia 2021 r. obowiązuje ograniczenie funkcjonowania wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu.

2. Ograniczenie to polega na zawieszeniu organizacji zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej dla wszystkich uczniów i organizacji tych zajęć wyłącznie w trybie zdalnym.

3. Realizując zajęcia dydaktyczne, zarówno grupowe jak i indywidualne w trybie zdalnym nauczyciele zostali zobowiązani do uwzględnienia równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, organizowania tych zajęć z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów internetowych, łącząc naprzemiennie kształcenie z użyciem Internetu i z wykorzystaniem innych narzędzi dydaktycznych oraz uwzględniając ograniczenia wynikające ze specyfiki danych zajęć i biorąc przy tym pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów.

4. Dla uczniów klasy VI Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. oraz klasy IV Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w specjalizacji wokalistyka dopuszcza się możliwość organizacji konsultacji z przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym lub maturalnym. W zajęciach tych biorą udział także akompaniatorzy.

5. Zajęcia z przedmiotów:
• fortepian dodatkowy,
• fortepian obowiązkowy,
• fortepian dla wokalistów,
dla uczniów nieposiadających instrumentu w domu, organizuje się zajęcia w formie zdalnej ze szkoły, podczas których nauczyciel prowadzi zajęcia z domu lub ze szkoły z uczniem obecnym w innej sali w szkole.

6. Na podstawie §2b ust. 4 Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dopuszcza się możliwości organizacji zajęć z przedmiotu głównego: perkusja, organy i kontrabas w formie stacjonarnej w szkole dla wszystkich uczniów.

7. Dla chętnych uczniów klas I – III OSM I st., których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 organizowane są zajęcia opiekuńcze w świetlicy.

8. Dla uczniów klas I – III Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st., których rodzice zaangażowani są w działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, organizuje się zajęcia opiekuńcze. Opieka nad dziećmi organizowana jest na wniosek rodziców i poza godzinami zajęć dydaktycznych realizowanych zdalnie.

9. Wszyscy nauczyciele prowadzących zajęcia w formie stacjonarnej oraz biorących w nich udział uczniowie zostali zobowiązani do bezwzględnego zachowania obowiązujących w szkole środków ostrożności wynikających z Procedur organizacji pracy szkoły i zachowania szczególnych środków ostrożności w celu uniknięcia zarażenia wirusem SARS COV-2.