Kontrast
Czcionka

W obliczu wprowadzonych kolejnych ograniczeń w związku z pandemią COVID-19, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1960) dyrekcja Szkoły informuje:

  1. W dniach 9 - 29 listopada 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie szkół wchodzących w skład Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu.
  2. Ograniczenie to polega na zawieszeniu organizacji zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej dla wszystkich uczniów i organizacji tych zajęć wyłącznie w trybie zdalnym.
  3. Dla uczniów klas II oraz VI OSM II st. dopuszcza się możliwość organizacji konsultacji z nauczycielami przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty i egzaminem maturalnym.
  4. Dla uczniów klasy VI OSM II st. oraz IV PSM II st. w specjalności wokalistyka dopuszcza się możliwość organizacji konsultacji z nauczycielami przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym oraz akompaniatorami.
  5. O trybie i formie organizacji ww. konsultacji uczniowie zostaną poinformowani przez swoich nauczycieli i wychowawców.
  6. Dla uczniów klas I – III OSM I st., których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 organizuje się zajęcia opiekuńcze. Opieka nad dziećmi organizowana jest poza godzinami zajęć dydaktycznych, które zgodnie z pkt 2 realizowane są w formie zdalnej.
  7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w formie stacjonarnej oraz biorący w nich udział uczniowie są zobowiązani do bezwzględnego zachowania środków ostrożności wynikających z Procedur organizacji pracy szkoły i zachowania szczególnych środków ostrożności w celu uniknięcia zarażenia wirusem SARS COV-2.

Jednocześnie informujemy, że trwają zaawansowane prace organizacyjne mające na celu wybór i uruchomienie jednolitej platformy edukacyjnej dla szkoły. O terminie i trybie jej uruchomienia będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dariusz Baszak

Dyrektor Szkoły