Kontrast
Czcionka

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi formy zajęć dydaktycznych realizowanych na odległość, pragnę poinformować, że zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

nauczyciele realizując zajęcia dydaktyczne, zarówno grupowe jak i indywidualne w formie zdalnej organizują je z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów internetowych, łącząc naprzemiennie kształcenie z użyciem Internetu i z wykorzystaniem innych narzędzi dydaktycznych oraz uwzględniając ograniczenia wynikające ze specyfiki danych zajęć i biorąc przy tym pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów.

 

Dyrektor Szkoły

Dariusz Baszak