Regulamin dożywiania

Regulamin dożywiania uczniów w ZPSM w Przemyślu w roku szkolnym 2022/2023

Postanowienia ogólne

§1

 1. Dożywianie uczniów w ZPSM w Przemyślu jest organizowane w celu realizacji zadań opiekuńczych szkoły oraz wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
 2. Dożywianie uczniów w ZPSM w Przemyślu odbywa się poprzez wydawanie posiłków przygotowanych przez firmę cateringową uczniom uprawnionym do korzystania z tych posiłków.
 3. Posiłki wydawane są w miejscach do tego wyznaczonych podczas przerwy obiadowej w godzinach 12.05-12.25 oraz wg ustalonego dla poszczególnych klas harmonogramu.

Uprawnienia i warunki do korzystania z dożywiania

§2

 1. Do korzystania z posiłków w jadalni szkolnej uprawnieni są:
  a) uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, wnoszący opłaty indywidualne,
  b) uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji podjętej przez MOPS lub GOPS.
 2. Warunkiem uzyskania uprawnień dla ww. uczniów jest złożenie do 28 września 2022 r. w sekretariacie szkoły przez rodzica lub opiekuna prawnego deklaracji korzystania z dożywiania.
 3. Deklaracja korzystania z dożywiania wypełniana jest jednorazowo na cały rok szkolny.

Opłaty za posiłki

§3

 1. Ustalona odpłatność za dożywianie uiszczana jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy podany w deklaracji korzystania z dożywiania oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dożywianie”.
 2. Odpłatność wnoszona jest za cały miesiąc z góry, do 20-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który wnoszona jest odpłatność.
 3. Informacja o wysokości opłaty za dany miesiąc, uwzględniająca także odliczenia wynikające z rezygnacji z posiłków w poprzednich miesiącach jest przekazywana do rodziców za pośrednictwem uczniów.
 4. Wysokość odpłatności stanowi iloczyn ceny posiłku oraz ilości dni żywieniowych w danym miesiącu.
 5. W przypadku nieuiszczenia odpłatności za dany miesiąc wydawanie obiadów zostanie wstrzymane.

Rezygnacja z dożywiania i zwrot kosztów za niewykorzystane obiady

§ 4

 1. Rezygnację z korzystania z posiłków z powodu nieobecności ucznia, należy zgłosić najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 9.00 w formie mailowej na adres: obiady@muzyk.edu.pl
 2. Odliczeniu podlegają niewykorzystane obiady podczas nieobecności ucznia trwającej nieprzerwanie dłużej niż 2 dni.
 3. W przypadku opisanym w ust. 2., opłata za niewykorzystane obiady zostanie odliczona w drugim kolejnym miesiącu rozliczeniowym z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Opłata niezgodna z naliczeniem kwoty za dany miesiąc, zostanie zwrócona na konto rodzica i wiązać się będzie ze wstrzymaniem wydawania posiłków w danym miesiącu.
 5. Za niewykorzystane posiłki w miesiącu maju i czerwcu, rozliczenie następuje do 5 lipca w formie zwrotu należnej kwoty w gotówce w siedzibie firmy cateringowej.
 6. Rozliczenia za niewykorzystane posiłki dokonuje się najpóźniej do 5 dnia kolejnego miesiąca rozliczeniowego.
 7. W przypadku braku informacji o rezygnacji z posiłku z powodu nieobecności ucznia w danym dniu odpłatność za posiłek nie zostanie odliczona.
 8. Rezygnację z dożywiania należy zgłosić w formie pisemnej w sekretariacie szkoły do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji.
 9. Zastrzega się możliwość czasowego zawieszenia organizacji dożywiania uczniów.

                                                                                                             

Skip to content