Dodatkowy termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły!

Wszystkich zainteresowanych informujemy o dodatkowym terminie składania wniosków o przyjęcie do naszej szkoły.

Wniosek o przyjęcie do szkoły należy złożyć do dnia 26 maja 2022 r. w sekretariacie szkoły.

Wnioski dla kandydatów do szkół I stopnia

Kliknij tutaj aby pobrać wniosek dla kandydatów do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia

Kliknij tutaj aby pobrać wniosek dla kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

Wnioski dla kandydatów do szkół II stopnia

Kliknij tutaj aby pobrać wniosek dla kandydatów do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia

Kliknij tutaj aby pobrać wniosek dla kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia

Wydrukowany wniosek, ze złożonymi podpisami oraz uzupełnionym zaświadczeniem lekarskim należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Podpisy na wniosku składają oboje rodzice albo prawny opiekun lub opiekunowie. Ważne, aby na wniosku znalazły się podpisy wszystkich osób uprawnionych do decydowania o dziecku.

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Na drugiej stronie wniosku znajduje się miejsce na zaświadczenie lekarza o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej. Podstawą prawną takiego zaświadczenia jest art. 142 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), który zobowiązuje kandydatów do złożenia ww. zaświadczenia wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.  

Zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej dla kandydatów do szkół I st. wystawia lekarz pierwszego kontaktu.

W przypadku kandydatów do szkół II st. ww. zaświadczenie wystawia także lekarz pierwszego kontaktu, za wyjątkiem uczniów zdających na instrument dęty, – takie zaświadczenie wystawia lekarz specjalista: pulmonolog. Z kolei dla uczniów ubiegających się o przyjęcie na śpiew w specjalności wokalistyka zaświadczenie wystawia lekarz specjalista: foniatra lub audiolog.

Skip to content