Deklaracja dostępności

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu – https://muzyk.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 14.11.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.02.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

• linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości,

• pliki JPG, PNG nie posiadają tekstów alternatywny. Niedogodności są poprawiane w miarę możliwości,

• pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome.

Dokładamy starań, aby dokumenty publikowane w przyszłości spełniały wymagania dostępności cyfrowej. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, tak aby nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 25 stycznia 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Renata Witkowska, adres poczty elektronicznej: r.witkowska@muzyk.edu.pl , tel+48 16 678 37 66.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
• dane osoby zgłaszającej żądanie,
• wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
• sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Adres szkoły:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego
ul. Słowackiego 91 37-700 Przemyśl

Brama wjazdowa na teren szkoły usytuowana jest przy ulicy Słowackiego 91. Siedziba szkoły mieści się w trzech, 1-piętowych budynkach oznaczonych jako 3,4 i 5. Wszystkie budynki skomunikowane są ze sobą drogami wewnętrznymi. Przy budynku nr 3 wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Portiernia znajduje się na parterze w prawym skrzydle budynku nr 3 i pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 20.00, w soboty 8.00 – 14.00.

Sekretariat szkoły znajduje się na I piętrze w budynku nr 3 i pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00

Szkoła nie posiada toalet przystosowanych bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych. Toalety są ogólnodostępne i znajdują się na parterze i piętrze każdego budynku. Budynki ze względu na swój zabytkowy charakter nie posiadają windy.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Podstawa prawna:

• art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 nr 64, poz. 399).

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.